Aktuális információk / Csapadékvíz elvezetés Pecöl községben

Csapadékvíz elvezetés Pecöl községbenCsapadékvíz elvezetés Pecöl községben

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00017

Kedvezményezett neve: Pecöl Község Önkormányzata

A Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Pecöl községben

Szerződött támogatás összege: 99 988 744 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési dátuma: 2023.09.15.

 

A projekt Pecöl Község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztését célozza a település azon részén, ahol legsürgetőbb a beavatkozás (Széchenyi és Vörösmarty utcák).

 

Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

 

Specifikus célok:

•          A vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével

•          A vizek helyben tartásának elősegítése

 

Általános fejlesztési igény:

A családi házas területen a csapadékvizeket a meglévő nyílt árokrendszer felújításával, a szükséges részeken zárt elvezető rendszerré átalakítva kell összegyűjteni és elvezetni a befogadó vízfolyásig (Boláta patak).

 

Projektben megfogalmazott fejlesztési igény:

Pecöl területén a Széchenyi és Vörösmarty utcák csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő nyílt árkok burkolásával, szükséges helyeken zárt rendszerré átalakításával és ezen csapadékvíz elvezető rendszer méretezése a megváltozott éghajlati viszonyoknak megfelelően. Az árok felújításával és átépítésével a mostanában lehulló jelentős mennyiségű csapadékvíz összegyűjtése, elvezetése a befogadóig.

A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentené, és ezzel biztosítani lehetne a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítaná a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését

Beruházás előtti állapot:

Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel aláírásra került a kivitelezői szerződés. Ezzel lezárult az előkészítési szakasz. A nyertes ajánlattevő a BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 9761 Táplánszentkereszt, Fő utca 45/B, cégjegyzék száma: 18-09-103968, adószáma: 11827603-2-18) a szerződés 2023. április 12-én, került aláírásra, majd a munkaterület átadás-átvételi eljárás 2023. április 14-én megkezdődött.

Beruházás előtti fotódokumentáció:

https://pecol.hu/hu/galeria/csapadekviz-elvezetes-pecol-kozsegben-beruhazas-elotti-kepek/

 

A munkaterület átadás-távételi eljárás lezárását követően a Vállalkozó 2023. 05. 19.-én vonult fel a munkaterületre. A kivitelezési munkálatok megfelelő ütemben haladtak, 2023. július 14-én a kivitelezés elérte az 50%-os készültséget.

Az elvégzett munkák az 50%-os készültségig:

A munkálatok a meglévő közművek kutatóárkos feltárásával és így azok elhelyezkedésének pontosításával kezdődtek. A közműfeltárások előrehaladásával a Vörösmarty utca területén megkezdődtek munkaárkok gépi földmunkái, melyet követően az ágyazó rétegek beépítése után folyamatában épült a kapubejárók alatti tokos műanyagcsöves csőátereszek és az azokat lezáró előregyártott homlokfalak. A kapubejárók közötti burkolt árok szakaszokon elkészültek az árokelemek alatti ágyazó rétegek és megindult az árokelemek beépítése. Az utca területén július közepére kiépült a teljes burkolt árok szakasz a kapubejárókkal, betonburkolatokkal és az azokat lezáró betonszegélyekkel. A betonszegélyek építésével párhuzamosan a Széchenyi utca területén megindult a betonfolyóka építése és a műanyag zárt csatorna kiépítése, mely munkálatok július közepéig a víznyelő és tisztítóaknák beépítésén kívül megtörtént.

50%-os képdokumentáció:

https://pecol.hu/hu/galeria/csapadekviz-elvezetes-pecol-kozsegben-50-os-keszultseg/

 

2023. szeptember:

A kivitelezési tevékenység 100%-os készültséget ért el, melynek eredménye műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása volt.

Kivitelező az építési munkálatokat 2023. szeptember 1-én 2023. szeptember 8-ával készre jelentette. Műszaki ellenőr az átadás-átvételi eljárás megkezdését 2023. szeptember 13-ra tűzte ki, mely ugyanezen a napon sikeresen le is zárult.

Az elvégzett munkálatok:

A munkálatok a Széchenyi utca önkormányzati kezelésű területén folytatódtak, kiépítésre kerültek a víznyelő és tisztítóaknák. Ezt követően a fedvény tervek alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelői hozzájárulása és munkakezdési engedélye birtokában a közút területén is megindult a zárt csatorna és a felette lévő folyóka építése a víznyelő aknákkal. Ezzel párhuzamosan megkezdődtek az útburkolat és kapubejárók helyreállítási munkái.

A kivitelezés készültség foka 100 %, a műszaki átadás-átvételi eljárás hiánymentesen lezárásra került.

100%-os képdokumentáció:

https://pecol.hu/hu/galeria/csapadekviz-elvezetes-pecol-kozsegben-100-os-keszultseg/

 

Szemléletformálás dokumentációja a csatolt fájlok között megtekinthető.

 

 Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Pecöl Község Önkormányzata - Magyar